Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

(1) A hallgató tanulmányait alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben záróvizsgával, illetve tanári mesterképzésben tanári záróvizsgával fejezi be.

(2) A felsőfokú szakképzésben a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint szakmai vizsgát kell tenni.

(3) A záróvizsga a felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy az elsajátított tudást alkotó módon alkalmazni tudja.

(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a Főiskola annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.

(5) A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után a záróvizsgára bocsátás további feltétele a szakfelelős erre vonatkozó javaslata. A szakfelelős a záróvizsgára bocsátás feltételéül az érvényes tantervi követelmények alapján meghatározott tanulmányi követelmények teljesítését írhatja elő.

(6) A záróvizsga, illetve a tanári záróvizsga részei (ha a KKK másként nem rendelkezik):
a) a szakdolgozat és/vagy portfolió elkészítése és megvédése;
b) szóbeli szakzáróvizsga (szakonként), illetve szóbeli tanári záróvizsga.

(8) A szóbeli szakzáróvizsga a szak tanulmányi területeibe tartozó tudás átfogó és integrált számonkérése. A szakzáróvizsga bizottság előtt történik.

(9) A szóbeli tanári záróvizsga részei:
a) a tanári mesterszak pedagógiai-pszichológiai egysége,
b) a tanári mesterszak szakterületi (módszertani) egysége.

(10) Tanári szakképzettség birtokában a szóbeli tanári záróvizsgán a 15./2006. (IV. 3.)
OM rendelet szerint kell eljárni.

(11) A vizsgák témaköreit a záróvizsgát 8 hónappal megelőzően közzé kell tenni.

(12) A záróvizsga eredményét alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a záróvizsgán
szerzett érdemjegyek számtani átlaga adja.

(13) Tanári mesterképzésben a záróvizsga érdemjegyét az alábbi osztályzatok számtani
átlagaként kell meghatározni:
a tanári szakdolgozat javasolt érdemjegye,
a tanári szakdolgozat bemutatásakor és védésekor kapott érdemjegy,
a tanári záróvizsgán elhangzott szóbeli felelet érdemjegye,
a gyakorlóiskolában végzett tanítási gyakorlat érdemjegye,
az utolsó félévben végzett összefüggő közoktatási gyakorlat érdemjegye.

(14) A záróvizsgát és a tanári záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek
elnöke és legalább még két tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban a Főiskolával. A tanári záróvizsga bizottság elnöke a neveléstudomány vagy a lélektan minősített, vezető oktatója, tagjai a szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külső bázisiskolák mentortanárainak képviselői, továbbá tag lehet a jelölt témavezetője és a bíráló. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

(15) A záróvizsga-bizottság elnökét és a bizottság tagjait a Főiskola rektora egy évi időtartamra bízza meg. Az elnök megbízásához a kari tanács egyetértése szükséges.

(16) A záróvizsgára, tanári záróvizsgára a hallgató köteles írásban bejelentkezni a Dékáni Hivatalban a záróvizsga-időszakot megelőző regisztrációs időszak utolsó napjáig, a szakmai vizsgára a TIK által közzétett időpontig.

(17) A záróvizsga és a tanári záróvizsga sikertelen, ha bármely részét a bizottság elégtelenre minősíti.

(18) Újabb záróvizsga, tanári záróvizsga a következő záróvizsga-időszakban, illetve szeptember 1. és 10. között – a rektor által kijelölt időpontban – tehető, a sikertelen részvizsga javításával.

(20) Záróvizsgára, tanári záróvizsgára, szakmai vizsgára akkor bocsátható a hallgató, ha
valamennyi, a Főiskola iránti anyagi kötelezettségét teljesítette, tartozását kiegyenlítette.

2016. januári záróvizsga időszak tételei (BA)

Záróvizsga tételsor:

Turizmus- vendéglátás szak

------------------------------------------------------------

2015. júniusi záróvizsga időszak tételei (BA)

Záróvizsga tételsor:

Gazdálkodási és menedzsment szak (szakirány nélkül)

Gazdálkodási és menedzsment szak (szakiránnyal)

Emberi erőforrások szak

Turizmus- vendéglátás szak

-------------------------------------------------------------

2015. júniusi szakmai vizsga időszak tételei (FOSZ)

Szakmai vizsga tételsor:

FOSZ GM szak

FOSZ EE humán szak

FOSZ EE személyügyi szak

FOSZ TV szak

Szakmai beszámolóhoz kapcsolódó információk:

Portfólió részei FOSZ EE humán szak 2014-ben kezdettek részére

Portfólió részei FOSZ EE személyügyi szak 2014-ben kezdettek részére

Portfólió részei FOSZ EE humán szak 2013-ban kezdettek részére

Portfólió részei FOSZ EE humán szak 2013-ban kezdettek részére

Szakmai beszámoló részei FOSZ EE

2016. januári záróvizsga időszak tételei:

Gazdaságinformatikus szak

-------------------------------------------------------------

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu