ˇ         Bor- és gasztroturizmus menedzser

ˇ         Bormarketing

ˇ         Borturisztikai szakember, sommelier

Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

 • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
 • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
 • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
 • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

 • ERASMUS
 • CEEPUS

 

 

 

 

"A világ körülöttünk"

A turizmust vizsgáló hazai (és nemzetközi) kutatások szerint a szektor húzóágazat jellege erősödik. Magyarország természeti, földrajzi, történelmi, kulturális adottságai, sokszínűségében rejlő egyedisége jelenleg még jobbára kihasználatlan lehetőségek, melyeknek a turisztikai megatrendek figyelembevételével történő ésszerű és fenntartható hasznosítása gazdaságilag és az életminőség javítása szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, nemzeti és európai szinten egyaránt.

Regionális szinten az észak-magyarországi régiót (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megyék) tekintve a régió különleges adottságaira alapozva a turizmus fejlesztése az elmaradottság mérséklésének, a regionális különbségek csökkentésének elsőszámú lehetséges eszköze, ebből eredően a differenciált, sokrétű, jellemzően magas szintű turisztikai szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek iránti igény fokozottan jelentkezik e régióban.

A képzés előzményei az Eszterházy Károly Főiskolán

A kor kihívásaira válaszként Főiskolánk a 90-es évek közepén felismerte a régió igényeire szabott turisztikai képzés szükségességét. A képzés szakmai megalapozása érdekében konzorciumi tagként bekapcsolódtunk olyan nemzetközi pályázati projektekbe, melyek az újfajta, kétéves idegenforgalmi felsőfokú szakképzés (FSZ) programjának kialakítását, hazai képzési rendszerbe való bevezetését tűzték ki célul.

Az Eszterházy Károly Főiskolán 2000-től saját jogon indulhatott az idegenforgalmi szakmenedzser képzés, falusi turizmus szakiránnyal. A felsőfokú szakképzésben végzett hallgatók folytathatták tanulmányaikat főiskolai gazdasági szakjainkon. Felsőfokú szakképzési rendszerünkben a turisztikai képzés súlya a legnagyobb, keresettsége a szigorú képzési- és vizsganormák ellenére töretlen.

2006 szeptemberétől a bolognai képzési rendszernek megfelelően két üzleti alapszakunk indult: a Gazdálkodási és menedzsment, valamint az Emberi erőforrás szakok. Az Emberi erőforrás szaknak nincsenek szakirányai (specializációi léteznek), a Gazdálkodási és menedzsment szakon az új szakok alapítási elveiből adódóan nem jöhetett létre turisztikai szakirány. Ugyanakkor intézményünk elsősorban az egyik legjobb turisztikai adottságokkal és kihasználatlan lehetőségekkel rendelkező hazai térség, az Észak-magyarországi régió felsőfokú végzettségű szakember-igényét hivatott kielégíteni.

A képzésben résztvevő oktatói gárda: a minőségi képzés garanciája

A turisztikai képzésben annak sokrétű ismeretanyagából adódóan intézményünk valamennyi Kara, több tanszéke (földrajz, történelem, kommunikáció, pszichológia, informatika) érintett. A képzés szakmai garanciáját a felsőfokú szakképzésben és a gazdálkodási szak turisztikai szakirányának oktatásában résztvevő, a kapcsolódó kutatásokban is együttműködő kialakult belső oktatói és külső szakembergárda jelenti (az oktatásban több éve résztvevő külső szakemberek a szakma neves képviselői, akik a gyakorlatban irányítói, alkotói, megvalósítói a különböző turisztikai tevékenységeknek).

Tanszékünk oktatói, óraadói

Név

Beosztás

Tudományos minősítés

Teljes munkaidőben oktató, főállású munkatársak

 

 

 

Dr. habil. habil. Dávid Lóránt Dénes, PhD.

Dékán, tanszékvezető főiskolai tanár

 

Dr. habil. Kovács Tibor


főiskolai docens

PhD
Földtudományok

Dr. habil. Mező Ferenc

egyetemi docens

PhD
Földtudományok

Dr. Molnár Csilla

egyetemi docens

 

Dr. Gál Lajos

főiskolai docens

 

Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna

mestertanár

 

Szabó Róbert

tanársegéd, PhD hallgató

 


A turizmus-vendéglátás szak indításának közvetlen okai

Az új alapszak, a Turizmus-vendéglátás szak indítását intézményünkben a következő fő tényezők indokolták:

 • gazdasági trendek, kihívások,
 • kiemelkedő regionális és térségi sajátosságok,
 • a felsőszintű turisztikai képzés lefedetlen szakmai területei (rései),
 • a képzés helyi szakmai támogatottsága,
 • intézményünkben
  • a turisztikai képzésnek közel tíz éves múlttal rendelkező hagyományai, és
  • végzett hallgatóink keresettségével, elhelyezkedésével mérhető eredményei vannak.

A Turizmus-vendéglátás szak szakirányai a wellness-animáció, a lovas-, valamint a borturizmus az adottságok és a turisztikai fejlesztési célkitűzések maximális figyelembevételén alapulnak, emellett megvalósításukhoz az intézmény megfelelő képzési múlttal, kutatási tapasztalatokkal és szakmai háttérrel rendelkezik.


A képzés indokoltsága, jövőorientáltsága;
a továbblépés lehetőségei hallgatóink számára

A fentiekben vázolt tényezők, azaz térségünk turisztikai szempontból frekventált elhelyezkedése, a képzést támogató erős szakmai háttér, továbbá a térségben élők motivációja, szakmához kötődése, elkötelezettsége együttesen szükségessé tették a turisztikai képzési rendszerünk különböző szinteken és speciális (keresleti trendeknek megfelelő, ugyanakkor a régió adottságaihoz igazodó, egyúttal egyedi) szakirányokon való kiépítését. A felsőfokú szakképzésre (idegenforgalmi szakmenedzser) ráépülő turisztikai üzleti alapszak indításával lehetővé válik a bolognai képzési elveknek megfelelően a különböző szintek közötti rugalmas átjárás is (képességeknek, szakirányoknak megfelelő korrekció mindkét irányban).

Törekvésünk, hogy tehetséges hallgatóinknak biztos továbbtanulási lehetőséget és a munkaerő-piacra alapszakkal kilépőknek megbízható és gyakorlatorientált tudást nyújtsunk.

A 2008/2009-es tanévben elindított Turizmus-vendéglátás alapszakra elsősorban az üzleti képzési ág mesterszakjai építhetők. Ezen alapszakra építhető mesterszak lehet elsősorban a Turizmus menedzsment szak, de jó alapot nyújthat a Regionális és környezeti gazdaságtan, a Marketing, valamint a Master of Business Administration mesterszakokra is. Ugyanakkor az üzleti képzési ág mindazon mesterszakja befogadó lehet, amely ezt vállalja.

Dr. habil. habil Dávid Lóránt Dénes

Tanszékvezető

 

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu