Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 


A szakdolgozat elkészítésének szempontjai
Eszterházy Károly Főiskola—Gazdaságtudományi Intézet

Alapképzésben a szakdolgozat témáját a záróvizsgát megelőzően legalább egy évvel, minden év június 1-ig, illetve január 1-ig kell kiválasztani. A záróvizsgára legkorábban a bejelentést követően egy év múlva, a záróvizsga-időszakban kerülhet sor.

A diplomamunka célja a tanultak alkalmazási képességének és készségének, az önálló szakmai munkára való alkalmasságnak a bizonyítása. A dolgozat annak bemutatására szolgál, hogy a jelölt jártas a közgazdasági, üzleti tudományokban és elsajátította a tananyagot. A jelöltnek bizonyítania kell, hogy képes a tanultakat, illetve a feldolgozott szakirodalmat értő módon alkalmazni. A dolgozat mindezek során alkotó jellegű, önálló eredményt mutasson be, igazolja a hallgató önálló véleményalkotási képességét.

A témaválasztást követő félévben a hallgató a Neptun rendszerben jelentkezik a szakdolgozati szeminárium I. tanegységre a szakfelelős által kijelölt témavezetőnél és felveszi a kapcsolatot konzulensével, kéri a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges útmutatásokat. Alapvető elvárás, hogy a félév szorgalmi időszakának végéig készüljön el a tervezett dolgozat vázlata, kutassa fel a hallgató a vonatkozó irodalmakat, ezek jegyzékét állítsa össze és kezdje el az irodalmak feldolgozását. Írja meg a dolgozat bevezetőjét, amely tartalmazza a témával kapcsolatos előzetes feltevését (hipotézisét). Ezeket az anyagokat témavezetőjének mutassa be! A témavezető a szakdolgozat szeminárium I. tanegység Neptun rendszerben történő aláírásával igazolja, hogy a szakdolgozat készítését elősegítve, az általa elvárt követelményeket a hallgató teljesítette.
A következő félévben a hallgató felveszi a szakdolgozati szeminárium II. tanegységet. Az első félévben elkészített és konzulens által jóváhagyott vázlat alapján az egyéb útmutatásokat figyelembe véve elvégzi az adatgyűjtést, az anyagfeldolgozást, és összeállítja a dolgozatát. A témavezető a szakdolgozat szeminárium II. tanegység Neptun rendszerben történő aláírásával igazolja, hogy az általa elvárt követelményeket a hallgató teljesítette, dolgozata az elvárásoknak megfelel és benyújtható.

A hallgató köteles legalább két féléven át folyamatosan konzultálni a témavezetőjével. A konzultációt a konzulens tanár a konzultációs nyilatkozat aláírásával, valamint a hallgató által felvett szakdolgozati szakszeminárium tantárgy aláírásával igazolja - tanulmányukat 2010. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatók esetében az indexbe történő aláírással.

******************************************************


Szakdolgozat leadása

A szakdolgozatot egy példányban keménykötéssel - a borító, a kötés színe fekete, a betűk rajta aranyszínűek—, egy példányban spirálozva, valamint elektronikusan feltöltve, az alábbi linkre: http://eklektika.ektf.hu/hu, kell leadni.
(Tájékoztató a szakdolgozat feltöltéséről itt olvasható)

  1. A szerző köteles nyilatkozni arról, hogy a beadott dolgozat saját eredeti munkája, valamint a papíralapú és az elektronikusan feltöltött szakdolgozat mindenben (tartalmi és formai szempontból is) megegyezik (Nyilatkozat c. nyomtatvány).
  2. A szakdolgozati konzultációkon való részvételt a konzulens tanár aláírásával igazolja (Konzultációs nyilatkozat c. nyomtatvány).

A nyilatkozatokat a szakdolgozathoz annak leadásakor kötelezően csatolni kell!
 (a dolgozattal együtt kell beköttetni, és azokat a dolgozat végén kell elhelyezni). A szükséges nyilatkozatok nélkül a dolgozat nem fogadható el!

2011. áprilistól a Gazdaságtudományi Intézet előírja, hogy a hallgató készítsen a szakdolgozat formai követelményeivel megegyező annotációt, amely tartalmazza a dolgozat célkitűzéseit, felépítését és eredményeit. Maximum egy oldal terjedelemben külön, a dolgozat benyújtásával egyidejűleg, öt példányban kell leadni.

A diplomamunka értékelése: a diplomamunkáról két bíráló készít értékelést. A két bíráló közül az egyik a konzulens, a másik az intézet más oktatója.
A szakdolgozat bírálói a dolgozatot írásban, szövegesen értékelik – javaslatot tesznek a szakdolgozat érdemjegyére, és bírálatukat csatolják a szakdolgozathoz, egy elektronikus példányt feltöltenek az elektronikus rendszerbe.
A védés előtt minimum 5 munkanappal a hallgatók megtekinthetik az elektronikus nyilvántartó rendszerben a bírálók véleményét és kérdéseit.
A hallgatónak a szakdolgozatot bizottság előtt meg kell védenie. A szakdolgozat megvédése a záróvizsga része. Biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a bizottság által feltett kérdésekre a hallgató választ adjon, és a szakdolgozatban kifejtett álláspontját megvédje.
A szakdolgozat érdemjegyét a bírálóbizottság a védést követően állapítja meg, a bírálók által javasolt érdemjegy figyelembevételével. Ez az érdemjegy beszámít a záróvizsga eredményébe és az oklevél minősítésébe is.
                           
Sikertelen szakdolgozat pótlása csak egy alkalommal, új szakdolgozat készítésével történhet. Az új szakdolgozat új témabejelentésnek minősül.


Konzultációs nyilatkozat

Nyilatkozat

Annotáció
--------------------------
Szakdolgozat témák
Emberi erőforrások szak

--------------------------------
Szakdolgozat témák Gazdálkodási és menedzsment szak
--------------------------------
Szakdolgozat témák Turizmus-vendéglátás szak
Szakdolgozati témák 2015. június 1-től

Turizmus-vendéglátás szak

---------------------------------
Gazdaságinformatikus szak

----------------------------

               Közgazdásztanár (MA)      

Szakdolgozati témák konzulensei (2015. június 1.

 

Szakdolgozati témák konzulensei (2015. január 1.)


Szakdolgozati témák konzulensei (2014. június 1.)


Szakdolgozat témák Idegenforgalmi szakmenedzser szak
·  Záróvizsga

·  Fogadóórák

·  Korábbi tanulmányok elismerése

·  Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)