Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

A tanszék előtörténete 20 évre nyúlik vissza. 1990. október 16-án jött létre az önálló Közgazdaságtani Tanszék, melynek működése megnyitotta az utat a gazdasági képzések bevezetése előtt főiskolánkon. A szervezetrendszer az elmúlt közel két évtizedben sokat változott; tanszékünk jelenleg egy (30 fős) nagy egység, a Gazdaságtudományi Intézet keretein belül működik.

Az elmúlt években a feladatrendszer módosult, az oktatási portfólió szélesedett. A gazdasági jellegű képzés 1992-ben indult a gazdaságismeret tanár szakos képzés megszervezésével, majd 1998-ban megkezdődött a közgazdászképzés, és gyors ütemben bővült a felsőfokú szakképzések választéka és a beiskolázható hallgatók száma is. A szervezetrendszer módosulásai a bővülő és egyben differenciálódó feladatrendszert szolgálták ki. Gyarapodott az oktatói gárda, és a feladatok differenciálódásának megfelelően szétváltak és profil-tisztábbak lettek az egyes szervezeti egységek funkciói is. A Közgazdaságtan Tanszéknek ebben a sokszálú kapcsolatrendszerben kellett és kell megtalálnia helyét és ellátni (alapvetően az elméleti közgazdaságtan tudományterületéhez kötődő) általános és speciális feladatait.

A tanszék működése szempontjából is fordulatszerű változás a felsőoktatás Bologna-típusú átalakulása. Korszerű tartalmakat új módszerekkel oktatunk, nemcsak az intézetünkhöz kötődő szakokon; eleget kell tennünk a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, illetve a főiskola más karai felől érkező átoktatási igényeknek is.

A közelmúltban (2008. júliusában) újabb szervezeti változás történt: a környezetgazdaságtan, valamint a gazdasági jog tudományterületének képviselői is tanszékünkre kerültek. Szervezeti egységünk így Közgazdaságtan és Jog Tanszék néven egyesíti a továbbiakban az elméleti közgazdaságtan és a jog tudományterületéhez kapcsolódó oktatási és kutatási feladatok ellátását.

Oktatási feladatok

A tanszék oktatási feladatai alapvetően öt fő területen jelentkeznek.

1. Ellátjuk az intézethez tartozó üzleti BA-szakokon (gazdálkodás és menedzsment; emberi erőforrások alapszak, turizmus és vendéglátás), valamint a felsőfokú szakképzéseinken az elméleti alaptárgyak oktatását, nevezetesen: a mikro- és makroökonómia, a vállalatgazdaságtan, valamint a gazdaságpolitika és a humán tőke előadásainak (és szemináriumainak) megtartását. Feladatkörünkbe tartozik továbbá a jogi tárgyak oktatása. Egy alapozó módszertani tantárgy, a Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció c. tanegység gyakorlatainak vezetése szintén a tanszék feladata. A közelmúltban a tanszék feladatkörébe került az emberi erőforrások alapszak néhány szakmai tárgyának gondozása is.

2. A tanszék feladatai közé tartozik a (jelenleg már kifutó, főiskolai) gazdaságismeret tanár szakon a szakmódszertan oktatása, valamint a tanárjelöltek gyakorló tanításának szakmai felügyelete.

3. A tanszék eleget tesz az áttanítási felkéréseknek. Az új alapszakok indítását követően ezek az igények jelentősen megnövekedtek; a kért alapozó közgazdasági és jogi tanegységek tartalmának és követelményrendszerének egységesítése, valamint e tárgyak sávos órarendi elrendezése lehetővé tette, hogy a korábbinál nem sokkal nagyobb erőforrással e feladat megoldható legyen.

A fentiekben felsorolt oktatási feladatokat a levelező tagozaton is ellátjuk.

4. A tanszéki kollektíva részt vesz a tehetséggondozásban. A tudományos diákköri munka segítése kiemelt tanszéki feladat. Keressük a tehetséges hallgatók önálló kutatómunkára való motiválásának módozatait. A tanszéki tevékenység kiemelt pillérévé kívánjuk tenni ezt a tevékenységet.

A tanszék oktatói, óraadói

Név

Beosztás

Tudományos minősítés

Teljes munkaidőben oktató, főállású munkatársak

Dr. Tánczos Tamás

Tanszékvezető
főiskolai docens

PhD
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok

Dr. Kádek István

főiskolai tanár

PhD
Neveléstudomány

Dr. Román Róbert

Főiskolai docens

PhD
Jogtudomány

Dr. Mandel Kinga
Főiskolai docens

  PhD

Matiscsákné
dr. Lizák Marianna

Adjunktus

 

Juhász István

Tanársegéd
PhD hallgató

Óraadó

 

 

Kemenesné dr. Halász Mária

 

 

Dr. Sikos T. Tamás
MTA doktora

Kutatási feladatok

A kutatási-fejlesztési tevékenységnek három iránya mutatható ki.

1. A PhD-folyamatban lévő kollégák intenzíven gondozzák egyéni kutatási témáikat (környezetgazdaságtani-fenntarthatósági vizsgálatok; régiók gazdasági fejlettségének összehasonlító vizsgálata; marketing-kutatások).

2. A tanszék oktatói részt vesznek pályázati forrásokból finanszírozott, közös (intézeti) kutatási projektek megvalósításában. A közelmúltban a regionális operatív programba illeszkedő kutatás valósult meg, amely az észak-magyarországi régió vállalkozásainak diplomás munkaerő iránti igényét és főiskolánk oktatási portfólióját hasonlította össze. Ebben a vizsgálatban tanszéki kollektívánk két tagja vett részt.

3. A tanszéken már hagyománya van a módszertani jellegű kutatásoknak és fejlesztéseknek. A kollégák tananyagokat írnak, oktatási segédanyagokat szerkesztenek és elektronikus oktatóanyagok létrehozásában is közreműködnek.

Egyéb tevékenységek

Megbízatások, intézeti, illetve főiskolai szintű feladatok:

  • Dr. Kádek István 2006. szeptember 1 és 2013. június 30 között a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánhelyettesi feladatait látta el, 2013. július 1. és 2014. június 30 között a kar megbízott dékánja; a főiskolán és a karon tagja több állandó és jelenleg működő ad hoc bizottságnak; Kádek István az emberi erőforrások alapszak, valamint a közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek szakterület) mesterszak szakfelelősi teendőit is ellátja;
  • Dr. Tánczos Tamás a Gazdaságtudományi Intézet TDK-felelőse;

A tanszék kollektívája aktívan részt vesz az intézet pályázatainak előkészítésében és az elnyert pályázati projektek lebonyolításában.

 

Dr. Tánczos Tamás

 

Tanszékvezető

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu