Korábbi tanulmányok elismerése
Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

(1) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította, és ezt hitelt érdemlő módon igazolja. A munkatapasztalatok alapján teljesített követelmények elismeréséhez a Főiskolának szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati számonkérés formájában meg kell bizonyosodnia a tudás elsajátításáról. A munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc lehet.

(2) A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt – ha annak előfeltétele teljesül – bármelyik felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tantárgyi tartalom összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tantárgyi tartalmak legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. A tantárgyi tartalom összevetését az e célra létrehozott kreditátviteli bizottság (a továbbiakban: KB) végzi. A KB-nak ki kell kérnie a szakfelelős javaslatát.

(3) A Főiskola hozzájárul, hogy hallgatója az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésen vegyen részt. A részképzés engedélyezésének feltétele, hogy a külföldi tanulmányok a hallgató adott szakjába beszámítható legyen. A részképzést a KB javaslata alapján a kari tanulmányi bizottság engedélyezi. Az alapképzésben tanulmányokat folytató államilag támogatott hallgató a részképzés idejére utólag ösztöndíjat kaphat, ha tanulmányai során a kreditek 60 %-át már teljesítette és a KB által beszámított kredittel rendelkezik.

(4) A külföldi tanulmányok során megszerzett kreditek beszámításának menetét a Főiskola ERASMUS szabályzata határozza meg.

(5) A korábbi tanulmányok elismerése iránti kérelmet a KB-nak címezve a dékáni hivatalban kell benyújtani a közzétett határidőig. A határidő után benyújtott kérelmek elbírálására nincs mód. A határidő után benyújtott kérelmeket a dékáni hivatal nem őrzi meg, és nem küldi vissza. A kérelemhez mellékelni kell a korábbi tanulmányokat igazoló leckekönyv teljes és hiteles másolatát, valamint a tanulmányi egységek (tantárgyak, tanegységek) megfelelő leírását. A hiányosan benyújtott kérelmeket a TIK hiánypótlásra visszaküldi a kérelmezőnek. A kiegészített kérelmek az érvényes határidőig újra benyújthatók.

(6) Korábbi tanulmányok elismerése iránti kérelemben a hallgató kérheti a leckekönyvmásolatában dokumentált összes korábbi tanulmányainak elismerését.

(7) A korábbi tanulmányok alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minõsítenek, a korábban megszerzett osztályzat azonban a tanulmányi teljesítmény elismerésekor nem módosítható.

(8) Az alacsonyabb képzési szinten megszerzett azon krediteket, amelyek a magasabb képzési szint követelményeit is kielégítik, el kell ismerni.

(9) A felsőfokú szakképzésben végzett tanulmányokból alapképzésbe legfeljebb 60 kredit számítható be, függetlenül attól, hogy azok megszerzésére hallgatói vagy tanulói jogviszonyban került sor.

(10) A KB határozza meg, hogy a felsõoktatásról szóló 1993. évi törvény rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket a 2006. szeptember 1-jét követően induló képzésekben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. Az ismeretek összevetését el kell végezni, függetlenül attól, hogy a hallgató a korábbi oklevél megszerzéséért folytatott tanulmányai során kreditrendszerű képzésben vagy nem kreditrendszerű képzésben vett részt.

(11) A hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – a Főiskolán folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá munkatapasztalatok kreditértékként való elismerése esetén is – a Főiskolán legalább harminc kreditet köteles teljesíteni.

********************************************************************

A korábbi tanulmányok elismeréséhez beszámítási kérelmet kell kitölteni, melyhez csatolni kell a bizonyítvány fénymásolatát, hitelesített leckekönyv másolatot (bejelölt tanegységgel!), illetve más intézményben teljesített tárgy esetében hitelesített tantárgyleírást!

A kérelmek leadásának határideje a dékáni hivatalban :
az õszi félévben: szeptember 10.
a tavaszi félévben: február 10.

A beszámítás eredményét a Neptun rendszerben (tárgyak/felvett tárgyak/tárgy kódja alatt megjelenik az „Akkreditált” kifejezés) lehet megtekinteni!

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
63/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu